Fundats

§ 1
Fondens navn er NunaFonden.

§ 2
Fondens hjemsted er Nuuk Kommune (nu Kommuneqarfik Sermersooq).

§ 3
Fondens stifter er den selvejende institution, Sparekassen Bikuben.

§ 4
Fonden har følgende formål:

a)
at besidde og erhverve aktier eller tegne ansvarlig indskudskapital i GrønlandsBANKEN A/S

b)
at virke til gavn for erhvervsmæssige, almennyttige og velgørende formål i Grønland, herunder støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og andre formål efter bestyrelsens frie skøn

c)
at yde tilskud eller lån til personer til udførelse af særlige opgaver inden for de under b) nævnte formål. Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle indtægterne i et regnskabsår til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til det følgende regnskabsår.

Uddelinger fra fonden ydes normalt uden ansøgning, men fondens bestyrelse kan træffe beslutning om indkaldelse af ansøgninger.

§ 5
Fondens grundkapital består af nom. 24.000.000 kr. i aktier i GrønlandsBANKEN A/S, hvoraf Grønlands Hjemmestyre har indskudt aktier på nom. 20.000.000 kr. og BG Fonden aktier på nom. 4.000.000 kr.

Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

1)
ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsregnskab, eller

2)
ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen.

Fondens midler kan til enhver tid forøges ved enhver form for tilskud.

Midler, der senere måtte tilfalde fonden, eller ikke uddelt overskud anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i GrønlandsBANKEN A/S, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i GrønlandsBANKEN A/S eller i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende.

Fondens værdipapirer skal noteres på navn.

§ 6
Fondens bestyrelse består af seks medlemmer, der udpeges på følgende måde:

1)
Efter hvert valg til Grønlands Landsting udpeger Landstinget fem medlemmer og én suppleant for hver

2)
BG Fonden (CVR-nr. 63246115) udpeger hvert fjerde år ét medlem og én suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af fondens bestyrelse ved udløbet af det kalenderår, i hvilket de fylder 70 år.

§ 7
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

De af Landstinget udpegede suppleanter deltager kun i bestyrelsesmøder, når der foreligger forfald fra et eller flere af de udpegede fem medlemmer. Den af BG Fonden udpegede suppleant er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret, når det medlem, der suppleres, har forfald.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar fastsat af bestyrelsen. Honoraret fastsættes under hensyntagen til arbejdets omfang og karakter samt antallet af afholdte møder.

§ 8
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen indføres fundatsen, oplysninger om uddelinger og i øvrigt alle forhold, der måtte have interesse for fonden.

§ 10
Fondens regnskabsår er 1. juni – 31. maj. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. maj 1986.

For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter.

Der udarbejdes endvidere en udførlig årsberetning og om påkrævet koncernregnskab. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af fondens drift og balance.

Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget af fondens bestyrelse.

§ 11
Fondens samlede bestyrelse kan enstemmigt træffe bestemmelse om ændring af fundatsen eller om opløsning af fonden. Udbetaling af fondens grundkapital kan kun foretages i forbindelse med opløsning.

Ved opløsning skal formuen tilfalde de i § 4 nævnte formål, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til fondens formue.