Velkommen til NunaFonden

Meddelelse:

Som følge af GrønlandsBANKEN A/S’s beslutning om ikke at udbetale udbytte for sit regnskabsår 2019, står NunaFonden endnu engang uden indtægter. Denne gang er det på grund af den danske regerings ønske om at banker er tilbageholdende med at give udbytte som følge af corona-virus problematikken. Foruden den manglende indtægt har fondens indtægter ved udbytte de sidste to forudgående regnskabsår været forholdsvis små. NunaFonden uddeler af sine indtægter på udbytte af sin aktiepost i Grønlands­BANKEN, om udgør 13,98% af bankens aktiekapital. Fonden har ikke andre indtægts­mulig­heder.

Fonden satte sig for, som følge af finanskrisen fra 2009 og frem, at konsolidere sig til at kunne give bevillinger i et par år uden indtægter, ved at konsolidere sig. Konsolideringen har betydet, at fondens bevillinger har været mindre svarende til konsolide-ringshenlæggel­sen for hvert konsoliderings år.

Denne disposition kommer nu ansøgere om tilskud til gavn, da fonden uden indtægter i det kommende bevillingsår, fra o1. juni 2020 til 31. maj 2021, kan se frem at fonden samlet kan uddele 4 mio. kr., mod der i dette regnskabsår (o1. juni 2019 – 31. maj 2020) forventes bevilget minimum samlet 5,5 mio. kr.

Fondens bestyrelse har tidligere besluttet at justere fondens standardbevillinger til stu­dierejser, udvekslingsophold og tilskud til mangfoldiggørelse af bøger, hvor satserne af afhængige af fondens indtægter. Disse satser fremgår på fondens hjemmeside.

Fonden giver tilskud til ansøgninger på under 100.000,- kr. 10 gange om året, og giver tilskud til ansøgninger på eller over 100.000,- kr. 3 gange om året, således giver fonden tilskud 13 gange om året.
.

Vedhæftning af filer på online ansøgningsmodulet

Bemærk at det kun er muligt at vedhæfte pdf-filer på online ansøgningsmodulet.
.

Vær opmærksom på ansøgningsfrister

Bemærk fondens ansøgningsfrister, som man bør tage hensyn til ved ansøgning.
.

Kort om NunaFonden

NunaFondens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende formål i Grønland.

Der kan ansøges hele året. Ansøgningsfrister og ansøgningsskema word og ansøgningsskema pdf kan findes på fondens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at udfylde og indsende ansøgningsskema online.

NunaFondens bestyrelse vurderer indkomne ansøgninger efter de fastlagte ansøgningsfrister, og giver herefter afslag eller tilsagn. Fondens bestyrelse giver også bevillinger på eget initiativ. Der ydes eksempelvis tilskud til humanitære, sociale, sund-hedsmæssige, kulturelle og idrætsrelaterede formål efter bestyrelsens frie skøn. Ved bevillinger følger der normalt krav om rapportering med tidsfrist med.

Herudover yder NunaFonden tilskud til personer til udførelse af særlige projekter indenfor førnævnte formål. Også i disse tilfælde følger et krav om rapportering.

Tilskud til folkeskoleelevers studieture, udvekslingsophold og sprogophold for børn og unge under 18 år er standardiserede, hvad behandling og tilskudsstørrelse angår.

Der ydes ikke støtte til formål, som går til at dække enkeltpersoners behov, enkeltpersoners uddannelsesforløb, foreningers drift og anlæg, institutioners drift og anlæg og offentlige institutioners drift og anlæg, og bygge- og anlægsprojekter. Nuna-Fonden støtter heller ikke deciderede erhvervsprojekter eller projekter med religiøse eller politiske indhold eller formål.

Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle sine indtægter, kan det overskydende beløb overføres til det følgende regnskabsår.

visioner og håb – prøv os med en ansøgning