Velkommen til NunaFonden

Vores svarmeddelelser sidst på måneden

Ved hver måneds afslutning giver vi ansøgere endelig svar om bevilling eller afslag. Dette kan dog ikke ske, når vi bliver ramt af manglende elforsyning. Når elforsyningen bliver stabil igen og når internetforbindelserne kører igen, så vil svarene og vores lister på hjemmesiden blive realiseret.
.

Brugen af ansøgningsnumre

Alle ansøgninger gives et foreløbigt svar eller et svar, på disse svar angives et ansøgningsnummer. Vi registrerer ansøgninger under ansøgningsnumre, derfor beder vi om at man ved alle henvendelser angivet et ansøgningsnummer.

Bemærk at alle foreløbige svar eller svar alene sendes til netop den e-mailadresse der ansøges fra. Derfor vil vores foreløbige svar eller svar ikke fremgå på andre e-mailadresser. Dette bedes bemærket, da vi efterhånden bruger megen tid på unødige og mange søgninger, den tid vi godt kunne tænke os at bruge på sagsbehandlingen af ansøgninger.

Vi må ikke anvende ansøgernes navne eller cpr.nr. som grundlag for registrering af ansøgninger, vi må alene anvende ansøgningsnumre at registrere ansøgninger på. Derfor er det vigtigt, at man ved alle henvendelser angiver et ansøgningsnummer.
.

Tekster i ansøgninger

Vi modtager mange ansøgninger, hvor der fremgår tekster med mange linjer uden kommateringer og punktumsætninger. Sådanne tekstninger giver anledning til flere spørgsmål end svar.

Lange sætninger uden kommaer og punktummer giver anledning til tidskrævende spørgsmål til dig og os.

Vi hesntiller til at sætningerne gøres kortere. Der anføres kommaer og punktummer, og endelig at man også gør brug af flere afsnit.
.

Hjemmesidens søgefunktion:

.

kan du anvende blandt andet ved at nøjes med at skrive dele af det ord / emne du søger, så kommer der en række muligheder frem du kan vælge imellem.
.

Kort om NunaFonden

NunaFondens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende formål i Grønland.

Der kan ansøges hele året. Ansøgningsfrister og ansøgningsskema word og ansøgningsskema pdf kan findes på fondens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at udfylde og indsende ansøgningsskema online.

NunaFondens bestyrelse vurderer indkomne ansøgninger efter de fastlagte ansøgningsfrister, og giver herefter afslag eller tilsagn. Fondens bestyrelse giver også bevillinger på eget initiativ. Der ydes eksempelvis tilskud til humanitære, sociale, sund-hedsmæssige, kulturelle og det at bruge kroppen mere relaterede formål efter bestyrelsens frie skøn. Ved bevillinger følger der normalt krav om rapportering med tidsfrist med.

Herudover yder NunaFonden tilskud til personer til udførelse af særlige projekter indenfor førnævnte formål. Også i disse tilfælde følger et krav om rapportering.

Tilskud til folkeskoleelevers studieture, udvekslingsophold og sprogophold for børn og unge under 18 år er standardiserede, hvad behandling og tilskudsstørrelse angår.

Der ydes ikke støtte til formål, som går til at dække enkeltpersoners behov, enkeltpersoners uddannelsesforløb, foreningers drift og anlæg, institutioners drift og anlæg og offentlige institutioners drift og anlæg, og bygge- og anlægsprojekter. Nuna-Fonden støtter heller ikke deciderede erhvervsprojekter eller projekter med religiøse eller politiske indhold eller formål.

Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle sine indtægter, kan det overskydende beløb overføres til det følgende regnskabsår.

visioner og håb – prøv os med en ansøgning